Obowiązek Informacyjny “RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma GIL Ludwa Grażyna, Ludwa Kazimierz Spółka Cywilna z siedzibą w Jastrzębi 143A, 33-191 Jastrzębia, NIP: 873-205-12-83;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu (produkcji), handlu wyrobami pochodzącymi z drewna.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są dostawcy, kontrahenci, podwykonawcy, usługodawcy, biuro rachunkowe Firmy GIL, – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz dokonania rozliczeń z niej wynikających.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przedawnienia roszczeń podatkowych oraz cywilnoprawnych, tj.:
a) odnośnie sytuacji, gdy kontrahentowi wystawiono fakturę VAT – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z niej wynikającego,
b) w przypadku roszczeń cywilnoprawnych – z upływem 3 lat, licząc od dnia następującego po dniu płatności wynikającego z umowy
o ile dane osobowe nie będą potrzebne Firmie GIL, ze względu na toczące się postępowanie podatkowe lub sądowe, zainicjowane przed upływem ww. terminów. W tym przypadku dane osobowe będą przechowywane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie cywilnoprawnej lub podatkowej.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem cywilnoprawnym świadczenia usług oferowanych przez Firmę GIL. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie udzielania usług, zawarcia umowy, poza sytuacjami określonymi w przepisach właściwych.

OFERTA